برچسب پست ها:

بلاگ

Anatomy-of-an-excellent-post---Part-V

کالبد شکافی یک پست عالی – قسمت پنجم

1280 853 مسترکاما

مطلبی کامل و عالی بنویسید در قسمت اول درباره ۶ عنصر یک پست عالی صحبت کردیم، و اولین عنصر آن یعنی عنوان را شرح دادیم، در قسمت دوم به داستان سرایی یا Storytelling پرداختیم و…

title

کالبد شکافی یک پست عالی وبلاگ – قسمت چهارم

1280 853 مسترکاما

در قسمت اول درباره ۶ عنصر یک پست عالی صحبت کردیم، و اولین عنصر آن یعنی عنوان را شرح دادیم، در قسمت دوم به داستان سرایی یا Storytelling پرداختیم و متوجه شدیم که پست هایی…

Anatomy-of-an-excellent-post---Part-III

کالبد شکافی یک پست عالی – قسمت سوم

1280 853 مسترکاما

در قسمت اول درباره ۶ عنصر یک پست عالی صحبت کردیم، و اولین عنصر آن یعنی عنوان را شرح دادیم، در قسمت دوم به داستان سرایی یا Storytelling پرداختیم و متوجه شدیم که پست هایی…

anatomy-of-an-excellent-post-part-ii

کالبد شکافی یک پست عالی – قسمت دوم

1280 853 مسترکاما

در قسمت اول درباره ۶ عنصر یک پست عالی صحبت کردیم، و اولین عنصر آن یعنی عنوان را شرح دادیم، در این پست به دومین عنصر یعنی داستان سرایی می پردازیم : پست های خود…