برچسب پست ها:

ارسال ایمیل

goodbye

از خداحافظی شما ممنونم

1280 853 سید جواد موسوی

ساختن لیست مخاطبین در بازاریابی ایمیل کار سختی است. تقریبا تمام مقالات و نوشته های مربوط به بازاریابی ایمیلی حرف زیادی در خصوص ساخت، تقویت و نگهداری لیست مخاطبین دارند و به طور عمومی این تئوری…